• Δυτική Θεσσαλονίκη: Καραβαγγέλη 68, 570 09 Θεσσαλονίκη|Λαγυνά: 15 χμ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Καβάλας
  • Υποστήριξη: 2310751241

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η έκδοση εκπρόθεσμου παραβόλου απαιτείται όταν το όχημα σας δεν έχει περάσει τον τεχνικό έλεγχο πριν τη λήξη του ΚΤΕΟ. Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες πως να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά το παράβολο εκπροθέσμου ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείται να διεκπεραιώσετε τη διαδικασία εσείς η Autosafe ΚΤΕΟ αναλαμβάνει την εκτύπωση του ηλεκτρονικού παραβόλου για λογαριασμό σας. Επισημαίνεται ότι η έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου μπορεί να επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος εκδόσεως και πληρωμής του. 

Η εκδόση e-παραβόλου πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ (gsis) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr/


1. Στη σελίδα https://www.gsis.gr/ διαλέγετε από τις υπηρεσίες το e-Παράβολο

2. Συνδέεστε στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο», επιλέγοντας το πλήκτρο Χορήγηση Παραβόλου, εμφανίζεται στην οθόνη η ηλεκτρονική φόρμα «Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου»

3.Η συμπλήρωσή της γίνεται ως εξής:

 

Α. Αν ο συναλλασσόμενος γνωρίζει τον τετραψήφιο κωδικό του παραβόλου που επιθυμεί, τότε τον πληκτρολογεί στο πεδίο Αναζήτηση με κωδικό τύπου και στη συνέχεια πατά το πλήκτρο Αναζήτηση. Ελέγχει αν τα πεδία – Φορέας Δημοσίου – Κατηγορία Παραβόλου – Τύπος Παραβόλου είναι αυτά που επιθυμεί.

 

Β. Αν ο συναλλασσόμενος δεν γνωρίζει τον τετραψήφιο κωδικό του παραβόλου, τότε επιλέγει τα :

 

  • Φορέας Δημοσίου (υποχρεωτικό πεδίο) Ο συναλλασσόμενος επιλέγει το φορέα που επιθυμεί ανοίγοντας το αναδυόμενο μενού που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί)

 

  • Κατηγορία Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο) Ο συναλλασσόμενος επιλέγει την κατηγορία που επιθυμεί ανοίγοντας το αναδυόμενο μενού που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες παραβόλων.

 

  • Τύπος Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο) Ο συναλλασσόμενος επιλέγει τον τύπο παραβόλου που επιθυμεί να εκδώσει, ανοίγοντας το αναδυόμενο μενού που περιλαμβάνει όλους τους τύπους με βάση την κατηγορία που έχει επιλέξει. Στην περίπτωση παραβόλου με μεταβλητό ποσό, εμφανίζεται το πεδίο Μεταβλητό Ποσό και ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει το ποσό αυτό με δική του ευθύνη. Το ποσό θα πρέπει να έχει μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0,50 €. Στην περίπτωση παραβόλου με σταθερό ποσό, εμφανίζεται το πεδίο Ποσό που συμπληρώνεται αυτόματα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην κατηγορία παραβόλων με αυτόματη δέσμευση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Για τα συγκεκριμένα παράβολα δεν υπάρχει δυνατότητα αίτησης επιστροφής από τον συναλλασσόμενο μέσω του συστήματος. Με την πληρωμή του, το παράβολο δεσμεύεται αυτόματα.

 

5.Στη συνέχεια συνεχίζεται με την συμπλήρωση των υπόλοιπων στοιχείων σας.

6.Τέλος πατάτε  <<Υποβολή Αιτήματος >>

7.Μετά την υποβολή αιτήματος εμφανίζεται η οθόνη «Επιβεβαίωσης Στοιχείων Παραβόλου» με συμπληρωμένη την Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής, η οποία ορίζεται αυτόματα από το σύστημα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, εάν το παράβολο δεν πληρωθεί ο κωδικός του e-Παραβόλου παύει να ισχύει και «ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ». Στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο ΑΦΜ στην οθόνη επιβεβαίωσης στοιχείων εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχει συμπληρωθεί Α.Φ.Μ. – η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί» Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήματος, ο συναλλασσόμενος μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να οριστικοποιήσει την υποβολή του αιτήματός πατώντας την επιλογή «Οριστική Υποβολή Αιτήματος»

 

Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται και στη σελίδα Γ.Γ.Π.Σ